fbpx
Milieuwetgeving in de cateringbranche

Milieuwetgeving in de cateringbranche

Beroepsbeoefenaren in de horeca weten hoe belangrijk het is te voldoen aan alle wettelijke voorschriften die in Spanje van kracht zijn om binnen het kader van de wet te opereren. Deze wetten omvatten milieuvoorschriften voor de horecasector.

Als u echter niet goed weet wat de Spaanse milieuwetgeving vereist en welke risico’s er verbonden zijn aan het niet naleven van deze wetgeving, zullen wij vandaag uw vragen beantwoorden. In dit artikel leggen wij uit aan welke eisen uw hotel op milieugebied moet voldoen om boetes of zelfs de onfortuinlijke sluiting van uw etablissement te voorkomen.

Bovendien zult u er met dit bericht over milieuwetgeving in de horeca van overtuigd zijn dat het doorvoeren van ecologische veranderingen in uw hotelbedrijf veel voordelen heeft voor zowel uw economie als het milieu.

Milieuwetgeving in de horeca: relevante regelgeving

In Spanje zijn er milieunormen die de exploitatie van horecabedrijven reguleren. Deze zijn erop gericht het effect dat het dagelijks beheer van deze bedrijven op het milieu kan hebben, te verminderen.

Milieuwetgeving in de cateringbranche

Hieronder bespreken wij elk van de meest relevante wettelijke bepalingen inzake milieukwesties voor de horecasector:

Wet 21/2013, van 9 december, inzake milieueffectbeoordeling

Het legt de exclusieve bevoegdheid van de staat vast voor de fundamentele wetgevingsaangelegenheid op het gebied van milieubescherming. Zij bepaalt met welke duurzaamheidscriteria rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van milieuprojecten.

Het regelt ook welke besluiten moeten worden genomen, naar gelang van de resultaten van de beoordelingen van de plannen en programma’s.

Wet 26/2007, van 23 oktober 2007, betreffende milieuaansprakelijkheid

Deze wet regelt de verplichting van elke entiteit om de schade te vergoeden die zij aan de natuur heeft toegebracht. Ongeacht de economische activiteit die door hem wordt uitgeoefend. Deze wet is van toepassing op het terrestrische, aquatische en luchtmilieu.

Wet 41/2010 betreffende de bescherming van het mariene milieu

Standaardiseert de acties die moeten worden ondernomen om de territoriale wateren niet te verontreinigen. Deze wet is van vitaal belang voor alle horecabedrijven in kustgebieden.

>  Ecologische restaurants. Ken je ze?

Koninklijk Wetgevend Decreet 1/2001, van 20 juli, Waterwet

Dit decreet stelt duidelijk de voorwaarden vast voor het openbaar gebruik van water om verspilling en verontreiniging te voorkomen. Ook worden de bevoegdheden van de staat op het gebied van deze waardevolle hulpbron vastgesteld.

Koninklijk Besluit 876/2014, Algemene Kustverordening

Dit decreet regelt de activiteiten ter bescherming van de kustlijn, alsmede de eisen waaraan moet worden voldaan voor het gebruik ervan. Belangrijke wet voor toeristische hotels die in deze gebieden zijn gevestigd.

Wet 34/2007, van 15 november, betreffende de luchtkwaliteit

In de artikelen 10 en 12 wordt de bevoegdheid van de Autonome Gemeenschappen en lokale entiteiten op het gebied van luchtkwaliteit vastgesteld. Deze overheidsinstanties zullen verantwoordelijk zijn voor de frequente beoordeling van de luchtkwaliteit in het desbetreffende territoriale gebied.

Koninklijk Besluit 238/2013

Dit decreet bepaalt dat jaarlijkse beoordelingen van de kwaliteit van het binnenmilieu verplicht zijn. Zij moet worden uitgevoerd in bedrijfsgebouwen, winkelcentra, hotels en in al die infrastructuren waarvoor installaties met meer dan 70 KW vermogen nodig zijn.

Nieuwe UNE 171350/2016 CAI-norm

De Spaanse vereniging voor normalisatie en certificatie (AENOR) stelt in deze nieuwe norm de stappen vast die moeten worden gevolgd om de kwaliteit en de milieuhygiëne van de interieurs van hotels te beoordelen. Deze nieuwe norm is zeer specifiek wat betreft de eisen en richtsnoeren waaraan moet worden voldaan om de gezondheid van de klanten te waarborgen en zo met succes de audits te doorstaan

Wet 1/2005 van 9 maart inzake broeikasgassen

Zij regelt de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten. Deze wet strekt tot omzetting van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003.

Wet inzake afvalstoffen en verontreinigde grond

Het bevat alle noodzakelijke maatregelen die moeten worden genomen voordat een product afval wordt. Het omvat ook de hiërarchische beginselen bij de productie en het beheer van afvalstoffen. D.w.z. preventie, voorbereiding voor hergebruik, recycling en andere vormen van terugwinning.

Internationale certificeringsnorm ISO 14001

In Spanje is het, net als in vele andere landen in de wereld, belangrijk dit door de Internationale Organisatie voor Normalisatie gecreëerde certificaat te behalen. En hoewel de autoriteiten dit niet echt als een vereiste stellen voor de exploitatie van bedrijven, zou het hebben van deze geaccrediteerde certificering uw bedrijf een concurrentievoordeel geven ten opzichte van bedrijven die dit niet hebben.

Voordelen van het naleven van milieubeschermingswetten in uw horecabedrijf

Het eerste voordeel van het naleven van de milieuwetgeving in de horeca is natuurlijk het vermijden van boetes of sluitingen, maar er zijn nog veel meer voordelen. Elk horecabedrijf dat zich bezighoudt met de invoering van milieubeheerspraktijken in de horeca, zal zien hoe voordelig deze veranderingen zijn voor hun bedrijf.

>  Ecologische inrichting van woningen en bedrijven
Goede huishoudelijke praktijken in restaurants

Deze voordelen omvatten:

#1 Kostenbesparing

Dankzij het efficiënte gebruik van hulpbronnen zoals water, elektriciteit en brandstof, zult u aanzienlijke kostenbesparingen voor deze hulpbronnen kunnen realiseren. U kunt dit bereiken met eenvoudige veranderingen zoals de volgende:

  • Het uitdoen van lichten en het loskoppelen van verwarmings- of koelapparatuur in ruimten die niet worden gebruikt.
  • Pas de thermostaattemperatuur van boilers aan om verspilling van elektriciteit en water te voorkomen.
  • Gebruik apparaten zoals vaatwassers en wasmachines op volle belading om water, energie en wasmiddel te besparen.
  • Installeer kranen met een timer in badkamers om onnodig waterverbruik te voorkomen.
  • Voer onderhoud uit om lekken en afvaldampen in opslagtanks voor huisbrandolie te voorkomen.

#2. Verhoogde kosteneffectiviteit

Logischerwijs zal de winstgevendheid van uw bedrijf evenredig toenemen door de energiekosten en de emissies en andere kosten te verlagen.

#3 Verbeterd bedrijfsimago

Als u deze groene praktijken volgt, verbetert u het imago van uw bedrijf bij regelgevende instanties en de overheid. U geeft blijk van uw inzet voor het milieu en uw verantwoordelijkheid om de milieuwetgeving in de horeca na te leven.

Bovendien verbetert u uw imago in de ogen van klanten en het grote publiek. Dit is belangrijk, aangezien het aantal mensen dat geïnformeerd is en zich inzet voor het milieu, toeneemt.

Om dit imago nog te versterken, kunt u ervoor kiezen om onder uw wegwerp cateringbenodigdheden ook die op te nemen die gemaakt zijn van 100% plantaardige materialen, zoals papieren zakken, kartonnen bekers of suikerrietschalen.

#4 Nieuwe klanten toevoegen

Als uw bedrijfsvoering laat zien dat u om het milieu geeft, kan dat nieuwe klanten opleveren. Zoals we in de vorige paragraaf hebben gezegd, geven steeds meer klanten de voorkeur aan plaatsen die hun plicht doen om zorg te dragen voor het milieu.

Milieubeheersplan voor de horeca

De beste manier om aan alle wettelijke milieuvoorschriften te voldoen, is het opstellen van een milieubeheersplan voor de horeca . In dit plan moet u de maatregelen vastleggen die u zult nemen om mogelijke schade die uw bedrijf aan het milieu kan toebrengen, te voorkomen of te beperken.

Als u niet over de nodige kennis beschikt om een milieubeheersplan voor uw hotel op te stellen, kunt u professioneel advies inwinnen. Om u een idee te geven: milieubeheersplannen zijn over het algemeen gestructureerd in vier hoofdfasen:

  • Planning: Dit is de initiatieffase, waarin u door middel van een diagnose moet bepalen wat de werkelijke situatie is waarin uw bedrijf zich bevindt in relatie tot de omgeving.
  • Uitvoering: In deze fase gaat u na of de uit te voeren activiteiten de juiste zijn en of u ook over alle nodige middelen beschikt om ze uit te voeren.
  • Verificatie: Dit is de fase waarin uw milieubeheersplan moet worden beoordeeld door milieudeskundigen. Zij zullen bepalen of de acties die u zult ondernemen, de acties zijn die de beste resultaten zullen opleveren en zullen u aanbevelingen doen om het plan te optimaliseren.
  • Actie: Dit is de laatste fase, waarin het milieubeheersplan wordt uitgevoerd, met inachtneming van alle aanbevelingen die de deskundigen in de vorige fase hebben gedaan.

Wij hopen dat alle informatie in dit bericht over milieuwetgeving in de horeca u van nut is geweest.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Abonneren op onze nieuwsbrieven