fbpx

Servicevoorwaarden

VERKLARING EN VOORWAARDEN VAN DE
DIENST Deze kennisgeving en de gebruiksvoorwaarden (hierna “Gebruiksvoorwaarden”) regelen het gebruik van de dienst van het volgende portaal “www.greenuso.es” dat Envalia Group SL (hierna “Provider”) met CIF B64423833 geregistreerd in het Reg. Mercantil de Barcelona Tomo 39513 Folio 93 Hoja B-348548 INSCRIPTIE 1 en zetel te C/Anselm Clavé s/n P.I Matacàs Nave 31, CP 08980, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, SPANJE stelt ter beschikking van de gebruikers (hierna de “gebruiker”)

Aanvaarding van de voorwaarden

De toegang tot of het gebruik van dit internetportaal (het “Portaal”), in welke vorm dan ook, impliceert van de kant van de Portal Gebruiker de onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden die de Aanbieder op elk moment kan vaststellen en die een specifiek, wijzigend, vervangend of aanvullend karakter hebben ten opzichte van deze Gebruiksvoorwaarden. Bijgevolg is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen telkens wanneer hij/zij zich toegang verschaft tot de Website, aangezien ze eventueel werden gewijzigd.

Het gebruik van bepaalde diensten die aan de Gebruikers worden aangeboden, impliceert de aanvaarding, zonder voorbehoud, van de voorwaarden (hierna “Bijzondere Voorwaarden”) die de Aanbieder kan vaststellen als specifiek, vervangend en/of aanvullend op deze Gebruiksvoorwaarden.

Object

Via het Portaal biedt de Aanbieder gebruikers toegang tot verschillende inhoud, diensten en producten (hierna de “Diensten”) die door de Aanbieder of door derde aanbieders van diensten, inhoud en/of producten aan gebruikers ter beschikking worden gesteld.

De aanbieder behoudt zich het recht voor om op elk moment de presentatie, configuratie en locatie van het portaal, evenals de diensten, inhoud en producten die het bevat, te wijzigen.

Voorwaarden voor toegang en gebruikersregistratie

De levering van de Diensten door de Aanbieder is kosteloos en gratis voor de Gebruikers. Er is geen registratie of levering van persoonlijke gegevens of gebruik van sleutels of wachtwoorden vereist. Niettegenstaande het voorgaande zullen bepaalde onderdelen van de Portal voorafgaande registratie vereisen, evenals sommige van de Diensten die door de Aanbieder of door derden via de Portal worden geleverd, onderworpen zijn aan de betaling van een prijs op de wijze die is bepaald in de bijbehorende Bijzondere Voorwaarden.

Wanneer het nodig is voor de levering van Diensten door de Aanbieder om persoonlijke gegevens te verstrekken door middel van registratie, zal de Gebruiker de waarheidsgetrouwheid, juistheid en authenticiteit ervan garanderen. Hiertoe is de Gebruiker verantwoordelijk voor het permanent up-to-date houden van alle informatie die aan de Provider wordt verstrekt. De aanbieder zal deze gegevens verwerken zoals beschreven in het hoofdstuk over het privacybeleid.

Minderjarigen moeten, om gebruik te kunnen maken van de Portal Services, eerst toestemming en/of toestemming krijgen van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, die verantwoordelijk zullen worden gehouden voor alle handelingen die de minderjarigen onder hun hoede stellen. De volledige verantwoordelijkheid voor het bepalen van de specifieke inhoud en diensten waartoe minderjarigen toegang hebben, komt overeen met de volwassenen die voor hen verantwoordelijk zijn. Aangezien het internet toegang biedt tot inhoud die misschien niet geschikt is voor minderjarigen, worden de gebruikers ervan op de hoogte gebracht dat er mechanismen zijn, met name computerfilter- en blokkeringsprogramma’s, die het mogelijk maken de beschikbare inhoud te beperken en die, hoewel ze niet onfeilbaar zijn, bijzonder nuttig zijn voor de controle en de beperking van het materiaal waartoe minderjarigen toegang kunnen krijgen.

Gebruik van het portaal

De Gebruiker verbindt zich ertoe een correct en rechtmatig gebruik te maken van het Portaal en zijn Diensten, in overeenstemming met de geldende wetgeving, de Gebruiksvoorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden, de algemeen aanvaarde goede zeden en gebruiken en de openbare orde.

De gebruiker zal zich onthouden:

 1. Het ongeoorloofd of frauduleus gebruik van de Portal en/of de inhoud ervan voor doeleinden of met gevolgen die onwettig, verboden zijn in deze gebruiksvoorwaarden, schadelijk zijn voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze het normale gebruik van de diensten, computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die op een computer zijn opgeslagen, kunnen beschadigen, onbruikbaar maken, overbelasten, verslechteren of verhinderen.
 2. Toegang te krijgen of te proberen toegang te krijgen tot bronnen of beperkte gebieden van het portaal, zonder te voldoen aan de voorwaarden voor een dergelijke toegang.
 3. Schade veroorzaken aan de fysieke of logische systemen van het portaal, zijn leveranciers of derden.
 4. Het invoeren of verspreiden van computervirussen of andere fysieke of logische systemen die schade kunnen veroorzaken aan de fysieke of logische systemen van de Aanbieder, zijn leveranciers of derden.
 5. Poging tot toegang, gebruik en/of manipulatie van de gegevens van de Provider, derde partijen en andere Gebruikers.
 6. Reproduceer of kopieer, distribueer, geef het publiek toegang tot de inhoud door middel van elke vorm van openbare communicatie, transformeer of wijzig de inhoud, tenzij u de toestemming heeft van de houder van de overeenkomstige rechten of het wettelijk is toegestaan.
 7. Verwijder, verberg of manipuleer de notities over intellectuele of industriële eigendomsrechten en andere gegevens die de rechten van de Aanbieder of derden die in de inhoud zijn opgenomen, identificeren, evenals de technische beschermingsvoorzieningen of enige informatiemechanismen die in de inhoud kunnen worden ingevoegd.
 8. De inhoud verkrijgen en trachten te verkrijgen met behulp van andere middelen of procedures dan die welke, afhankelijk van het geval, voor dit doel beschikbaar zijn gesteld of die uitdrukkelijk zijn aangegeven op de webpagina’s waar de inhoud zich bevindt of, in het algemeen, die welke normaal gesproken op het internet worden gebruikt, aangezien zij geen risico van beschadiging of onbruikbaarheid van de Portal en/of de inhoud inhouden.
 9. In het bijzonder, en niet als uitputtende opsomming, gaat de gebruiker ermee akkoord geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, foto’s, opnames, software en, in het algemeen, elk soort materiaal te verzenden, te verspreiden of ter beschikking te stellen van derden:

a) op enigerlei wijze in strijd is met, voorbijgaat aan of inbreuk maakt op de in de grondwet, internationale verdragen en andere wetgeving erkende grondrechten en openbare vrijheden.

(b) het aanzetten tot, het aanzetten tot of het bevorderen van criminele, denigrerende, lasterlijke, beruchte of gewelddadige handelingen of, in het algemeen, handelingen die in strijd zijn met de wet, de algemeen aanvaarde zeden en de goede zeden of de openbare orde.

(c) het aanzetten tot, het aanzetten tot of het bevorderen van discriminerende handelingen, houdingen of gedachten op basis van geslacht, ras, godsdienst, geloofsovertuiging, leeftijd of aandoening.

(d) producten, elementen, berichten en/of diensten bevat, beschikbaar stelt of toegankelijk maakt die crimineel, gewelddadig, beledigend, schadelijk, vernederend of, in het algemeen, in strijd met de wet, de algemeen aanvaarde zeden en goede gewoonten of de openbare orde zijn.

(e) een onaanvaardbare toestand van angst of vrees veroorzaken of kunnen veroorzaken.

(f) Geeft aan of zet aan tot gevaarlijke, risicovolle of schadelijke praktijken voor de gezondheid en het psychologisch evenwicht.

Industriële en intellectuele eigendom

De Gebruiker erkent en accepteert dat alle industriële en intellectuele eigendomsrechten op de inhoud en/of andere elementen die in de Portal zijn opgenomen (inclusief, zonder beperking, handelsmerken, logo’s, handelsnamen, tekst, afbeeldingen, grafieken, ontwerpen, geluiden, databases, software, stroomschema’s, presentatie, audio en video), het exclusieve eigendom zijn van de Aanbieder en/of derden, die het exclusieve recht hebben om deze te gebruiken in de uitoefening van hun bedrijf. In geen geval houdt toegang tot de Website een verklaring van afstand, overdracht, licentie of volledige of gedeeltelijke overdracht van dergelijke rechten in, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze Gebruiksvoorwaarden van de Portal verlenen de Gebruikers geen ander recht op gebruik, wijziging, exploitatie, reproductie, distributie of openbare mededeling van de Portal en/of de inhoud ervan dan die welke hierin uitdrukkelijk zijn voorzien. Elk ander gebruik of exploitatie van eender welk recht zal onderworpen zijn aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming die specifiek voor dat doel wordt verleend door de Aanbieder, de derde eigenaar van de betrokken rechten. In het geval dat een Gebruiker of derde partij van mening is dat de inhoud van de Website die eigendom is van de Provider inbreuk maakt op zijn intellectuele of industriële eigendomsrechten, moet hij een mededeling sturen naar het e-mailadres (info(at)monouso.es) ; met de volgende informatie:

1.-Naam en achternaam (-namen), postadres en e-mailadres van de betrokken partij of, indien van toepassing, van de persoon die bevoegd is om namens hem of haar op te treden, met vermelding van de titel op grond waarvan hij of zij de vertegenwoordiging heeft (hierna: de eiser).

2.-Verklaring van de eiser dat hij beweert de eigenaar te zijn van de beweerdelijk geschonden rechten, met inbegrip van zijn handtekening, fysiek of digitaal.

3.- Nauwkeurige beschrijving van de inhoud die beschermd wordt door de vermeende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, evenals hun exacte locatie binnen het portaal.

4.- Uitdrukkelijke verklaring van de eiser dat het gebruik van de inhoud is gemaakt zonder toestemming van de eigenaar van de vermeende inbreukmakende rechten.

Rechten van de auteur

De inhoud, teksten, foto’s, ontwerpen, logo’s, beelden, geluiden, video’s, animaties, opnames, computerprogramma’s, broncodes en, in het algemeen, elke intellectuele creatie die op deze site bestaat, evenals de site zelf als geheel, als een multimediaal artistiek werk, zijn beschermd als auteursrechtelijk beschermd door de wetgeving op de intellectuele eigendom.

Persoonlijk gebruik

De Provider machtigt Gebruikers om de inhoud en/of elementen die in de Portal zijn opgenomen te gebruiken, te bekijken, af te drukken, te downloaden en op te slaan, uitsluitend voor persoonlijk, privé en non-profit gebruik; op voorwaarde dat in alle gevallen de herkomst en/of de auteur ervan wordt aangegeven en dat, indien van toepassing, het auteursrechtsymbool en/of de industriële eigendomsnotities van de houders worden vermeld. Het gebruik van dergelijke elementen, hun reproductie, communicatie en/of distributie voor commerciële of lucratieve doeleinden, evenals hun wijziging, wijziging of decompilatie, is ten strengste verboden. Voor elk ander gebruik dan uitdrukkelijk is toegestaan, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de desbetreffende rechten vereist.

Reservering van aandelen

De Gebruiker van de Website verbindt zich ertoe de hierboven vermelde rechten te respecteren en elke actie te vermijden die hem zou kunnen schaden, en in elk geval behoudt de Aanbieder zich het recht voor om elk middel uit te oefenen of elke juridische actie te ondernemen ter verdediging van zijn legitieme intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Links

De Portal stelt gebruikers technische linkapparaten ter beschikking waarmee zij toegang kunnen krijgen tot pagina’s en/of websites die toebehoren aan en/of beheerd worden door derden.

De aanbieder controleert de inhoud van dergelijke pagina’s niet op het moment dat hij een link naar deze pagina’s aanbrengt en doet dit in de overtuiging dat deze inhoud in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving. Echter, onder geen enkele omstandigheid neemt de Aanbieder de verantwoordelijkheid voor de producten, diensten, inhoud, informatie, gegevens, bestanden en elk soort materiaal dat op dergelijke webpagina’s bestaat, en hij heeft geen controle over of neemt geen verantwoordelijkheid voor, keurt geen goedkeuring goed en maakt geen eigen wijzigingen van dergelijke materialen.

De Provider garandeert of aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan

(a) De werking, beschikbaarheid, toegankelijkheid of continuïteit van de gelinkte sites.

(b) Het onderhoud van de informatie, inhoud en diensten die op de gelinkte sites bestaan.

(c) Het verstrekken of doorgeven van de informatie, inhoud en diensten die op de gelinkte sites bestaan.

d) De kwaliteit, wettigheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de informatie, inhoud en diensten die op de gelinkte sites bestaan, in dezelfde bewoordingen en met dezelfde reikwijdte als de inhoud en diensten die door derden via het portaal worden aangeboden.

In het geval dat de Provider het gepast vindt of verplicht is dit te doen door een gerechtelijk of administratief bevel, zal de Provider de links naar die webpagina’s verwijderen die de toepasselijke wetgeving overtreden en/of de rechten van derde partijen schaden.

Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

De Provider garandeert niet de beschikbaarheid en de continuïteit van de werking van de Portal of die andere websites waarmee hij een link heeft gelegd.

Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit

 1. Het gebrek aan beschikbaarheid of toegankelijkheid van de Website of van die andere websites waarmee een Link is gemaakt.
 2. De onderbreking van de werking van het portaal of van de computer, telefoonstoringen, verbrekingen, vertragingen of blokkades als gevolg van gebreken of overbelasting van de telefoonlijnen, het internetsysteem of andere elektronische systemen die tijdens de werking van het portaal of de computer worden geproduceerd.
 3. Het gebrek aan geschiktheid van het portaal voor de specifieke behoeften van de gebruikers.
 4. Andere schade die door derden kan worden veroorzaakt door ongeoorloofde indringing buiten de controle van de aanbieder.

Privacy en veiligheid bij het gebruik van het portaal en de diensten

De Provider garandeert niet dat er geen virussen of andere elementen in de Portal aanwezig zijn die niet aan de Provider gerelateerd zijn en die wijzigingen kunnen veroorzaken in de fysieke of logische systemen van de Gebruikers of in de elektronische documenten en bestanden die in hun systemen zijn opgeslagen.

De aanbieder neemt verschillende beschermingsmaatregelen om het portaal en de inhoud ervan te beschermen tegen computeraanvallen van derden. De Provider garandeert echter niet dat onbevoegde derden geen toegang kunnen krijgen tot het soort gebruik van de Portal dat door de Gebruiker wordt gemaakt of tot de voorwaarden, kenmerken en omstandigheden waarin dit gebruik plaatsvindt. Dienovereenkomstig zal de Provider op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor enige schade die het gevolg kan zijn van een dergelijke ongeoorloofde toegang.

Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid voor het gebruik van het portaal, de diensten en de inhoud door gebruikers

De Provider is op geen enkele manier aansprakelijk voor het gebruik dat gebruikers en/of derde partijen kunnen maken van de Website of de inhoud ervan, of voor enige schade die het gevolg kan zijn van dergelijk gebruik.

De Provider sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten is aan het gebruik van de diensten en de inhoud door de Gebruikers of die te wijten kan zijn aan het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, uitputtende geldigheid en/of authenticiteit van de informatie die de Gebruikers over zichzelf verstrekken en in het bijzonder, hoewel niet uitsluitend, voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan de imitatie van een derde partij die door een Gebruiker wordt uitgevoerd in elke vorm van communicatie die via het Portaal wordt uitgevoerd.

Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheid voor de inhoud

De Provider is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen ontstaan door

 1. Schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan het gebrek aan wettigheid, betrouwbaarheid, nut, waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van de inhoud.
 2. De ongeschiktheid voor welk doel dan ook en de teleurstelling van de verwachtingen die door de inhoud worden gewekt.

Teruggave van bestellingen in het kader van het recht om zich terug te trekken uit de aankoop

Alle producten gekocht op “www.monouso.es” kunnen worden geretourneerd en terugbetaald, op voorwaarde dat de klant zijn intentie om het product of de producten terug te sturen binnen een maximum van 14 werkdagen na de datum van levering meedeelt en dat aan de andere voorwaarden in dit hoofdstuk is voldaan.

De communicatie moet gebeuren via Fax (+34 936850908) of via e-mail (info(at)monouso.es)

MonoUso.es accepteert alleen retouren die aan de volgende eisen voldoen:

 1. Het product moet in dezelfde staat zijn als waarin het is geleverd en moet zijn oorspronkelijke verpakking en etikettering behouden.
 2. De zending moet worden gemaakt met behulp van dezelfde beschermende doos of verpakking die is ontvangen om het product te beschermen, of in de afwezigheid daarvan in een soortgelijk formaat dat de terugkeer naar de winkels van MonoUso.es in perfecte staat garandeert.
 3. Een kopie van de leveringsbon of factuur moet in het pakket zitten, waarbij de geretourneerde producten en de reden van de retourzending ook gemarkeerd zijn.

Na onderzoek van het artikel in ons magazijn zullen wij u informeren of u recht heeft op teruggave van de betaalde bedragen voor het gekochte artikel of de gekochte artikelen. ALLEEN het bedrag van het (de) artikel(en) zal worden terugbetaald, NOOIT dat van de terugbetalingskosten (momenteel 3%) of verzendkosten die momenteel 10,5 ? per pakje of doosje zijn.

Om het retourproces voor onze klanten te vergemakkelijken en goed te kunnen volgen, biedt MonoUso.es exclusief aan haar klanten de mogelijkheid om gebruik te maken van een eenvoudige retourprocedure. Om het te gebruiken, moet de klant MonoUso.es goed informeren via de kanalen die in deze sectie zijn vastgelegd. De kosten van deze dienst zijn gratis zolang de reden hiervoor aan MonoUso.es is toe te schrijven, zoals vastgelegd in onze Terugkeergarantie. Als de reden anders is (de producten werden correct geserveerd maar zijn niet naar uw wens), zal MonoUso.es het bedrag van het item of de items terugsturen, NOOIT de kosten van de terugbetaling (momenteel 3%) of de verzendkosten die momenteel 10,5 euro per pakket of doos zijn.

De terugzending van het (de) product(en) zal resulteren in een terugbetaling die zo snel mogelijk zal plaatsvinden, altijd binnen 30 dagen na de datum waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van uw voornemen om zich terug te trekken. De teruggave zal gebeuren met dezelfde kredietkaart die gebruikt werd om de aankoop te betalen, in het geval van aankopen met een kaart, of via een bankoverschrijving waarbij de houder van de kaart de persoon is die de bestelling onder rembours heeft geplaatst, moeten deze gegevens door de klant per e-mail worden opgestuurd. U neemt de kosten en het risico van het terugsturen van de producten naar ons op zich, zoals hierboven aangegeven.

Deze bepaling is niet van toepassing op maatwerkproducten (vervaardiging van producten met het logo van de klant, vervaardiging op maat,…), op producten van de serie Scales and Weights, op speciaal bestelde producten die buiten onze catalogus vallen of op alle producten die zich niet in dezelfde staat bevinden als waarin u ze ontvangen hebt of die gebruikt zijn na de enkele opening van het product.

Garantie van terugkeer

Ons doel is om een maximale klanttevredenheid te bereiken. Als u bij ontvangst van uw bestelling niet helemaal tevreden bent, heeft u 14 werkdagen vanaf de datum van ontvangst de tijd om uw bestelling ongebruikt aan ons te retourneren en te ruilen voor een ander product.

De kosten voor het ophalen en opnieuw verzenden worden alleen aan Monouso in rekening gebracht als de volgende situaties zijn vervuld:

Het product moet in perfecte staat zijn, ongebruikt en in de originele verpakking zitten. Het
product is niet het bestelde product of heeft een defect.
Het product heeft tijdens het transport een defect opgelopen en is genoteerd op de leveringsbon.
Om de bestelling te retourneren naar Monouso moet u ons een e-mail sturen naar info(at)monouso.es voordat u de bestelling retourneert. Wij sturen u een autorisatienummer en het telefoonnummer van de vervoerder om de retourzending op te halen.

Wij kunnen niet instaan voor de kosten die ontstaan doordat wij niet eerder contact met ons hebben opgenomen om de retourzending te verwerken en de bestelling te retourneren zonder het autorisatienummer.

U dient het product aan ons te retourneren op het adres dat op de factuur staat vermeld, waarbij u ons de volgende gegevens dient te verstrekken:

BestelnummerUw
e-mailadresReden
van retourzending Om


het retourproces voor onze klanten gemakkelijker te maken en om het correct te kunnen volgen, biedt MonoUso.es exclusief aan haar klanten de mogelijkheid om een eenvoudige retourprocedure te gebruiken. Om het te gebruiken, moet de klant MonoUso.es informeren via de kanalen die in deze sectie zijn vastgelegd. De kosten van deze dienst zijn gratis, zolang de reden maar toe te schrijven is aan MonoUso.es zoals vastgesteld. Als de reden anders is (de producten werden correct geserveerd, maar zijn niet naar uw wens), zal MonoUso.es het bedrag van het artikel / de s terugbetalen, NOOIT de kosten van de terugbetaling (momenteel 3% met een minimum van 2,99 euro) of de verzending die momenteel 10,5 euro per pakket of doos is.

Zodra wij het product in ons magazijn hebben ontvangen en hebben gecontroleerd of het voldoet aan de hierboven beschreven situaties, zullen wij overgaan tot het overmaken van een bedrag op de door u aangegeven rekening of tot het vervangen van dezelfde bestelling.

Het product moet zich in dezelfde staat bevinden als waarin het is geleverd en moet zijn oorspronkelijke verpakking en etikettering behouden.

ALLEEN het bedrag van het artikel/de artikelen wordt terugbetaald, NOOIT het bedrag van de terugbetalingskosten (momenteel 3% met een minimum van 2,99 ?) of de verzendkosten die momenteel 10,5 ? per pakje of doosje bedragen.

Deze bepaling is niet van toepassing op maatwerkproducten (vervaardiging van producten met het logo van de klant, vervaardiging op maat, …), op specifiek bestelde producten die buiten onze catalogus vallen of op alle producten die niet in dezelfde staat zijn als toen u ze ontving of die na de enkele opening van het product zijn gebruikt.

Garantie op aangekochte producten

In overeenstemming met het Koninklijk Wetgevend Decreet 1/2020 van 16 november, dat de herziene tekst van de Algemene Wet voor de verdediging van consumenten en gebruikers goedkeurt, is de aangeboden contractuele garantie die welke door de leverancier of zijn fabrikant is gespecificeerd en MonoUso is verantwoordelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich binnen twee jaar na levering kan voordoen.

In het geval van een gebrek aan overeenstemming moet u ons binnen twee maanden na het moment dat u er kennis van heeft genomen, op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar info(at)monouso.es met vermelding van uw gegevens, het factuurnummer en de gedetecteerde onregelmatigheid. Indien er sprake is van een fabricagefout, draagt MonoUso.es zorg voor de retourkosten

Bescherming van persoonsgegevens

In overeenstemming met de bepalingen van de Organieke Wet 15/1999, van 13 december, betreffende de bescherming van de persoonsgegevens (LOPD) en het Koninklijk Besluit 1720/2020, informeren wij u dat alle door u verstrekte persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand met persoonsgegevens dat onder de verantwoordelijkheid van ENVALIA GROUP wordt gecreëerd en onderhouden met als doel het beheer van de contractuele relatie te vergemakkelijken. Klanten kunnen te allen tijde hun recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet (A.R.C.O.) uitoefenen door dit schriftelijk aan te vragen met vermelding van de datum, de originele handtekening en samen met een eventuele kopie van een identificatiedocument (identiteitskaart, paspoort,…) dat hun identiteit bewijst aan ENVALIA GROUP Reference Personal Data C/Anselmo Clavé P.I Matacàs Nave 31, 08980, Sant Feliu de Llobregat, BARCELONA of per e-mail aan lopd@envalia.es, onder dezelfde voorwaarden.

ENVALIA GROUP verplicht zich tot het nakomen van de geheimhoudingsplicht met betrekking tot de persoonsgegevens en van de plicht om deze te bewaren, zelfs na afloop van de contractuele relatie, en garandeert dat wij over de wettelijke en technologische veiligheidsmaatregelen beschikken die vereist zijn door de wet.

De klant geeft ENVALIA GROUP toestemming om van deze laatste reclame te ontvangen voor haar diensten of producten of die van derden. Indien de opdrachtgever geen reclame-uitingen wenst te ontvangen, kan hij/zij zijn/haar recht van verzet als bedoeld in lid 1 uitoefenen.

Onze website maakt gebruik van cookies en bestanden die ons in staat stellen om de activiteit van de gebruikers te kennen. De tool die wordt gebruikt om de bezoeken die het portaal ontvangt te volgen en te analyseren is Google Analytics.

De cookies die op de pagina’s van het portaal kunnen worden gebruikt, zijn gekoppeld aan de browser van de computer en geven niet de identiteit van de Gebruiker aan (Anonieme Gebruiker).

De gebruiker heeft de mogelijkheid om de verwerking van gegevens of informatie te weigeren door het gebruik van cookies te weigeren via de juiste instellingen. Om uw computer te configureren voor het ontvangen van cookies en om te voorkomen dat deze op uw harde schijf worden geïnstalleerd, dient u de instructies van uw browser te raadplegen. Door het gebruik van het portaal stemt de gebruiker in met de verwerking van informatie over de gebruiker door Google op de aangegeven wijze en voor de aangegeven doeleinden.

Verbod op ongevraagde commerciële communicatie via e-mail

De gebruiker stemt ermee in dit niet te doen:

 1. Verzamelen van gegevens van Gebruikers voor reclamedoeleinden en voor het verzenden van reclame van welke aard dan ook en mededelingen voor verkoopdoeleinden of anderen van commerciële aard zonder hun voorafgaande verzoek of toestemming.
 2. Stuur alle andere berichten die niet eerder zijn gevraagd of ingestemd met een veelheid van mensen.
 3. Het verzenden van ketens van ongevraagde of eerder toegestemde elektronische berichten.
 4. Gebruik distributielijsten die toegankelijk zijn via de Diensten.
 5. Het ter beschikking stellen aan derden, voor welk doel dan ook, van gegevens die zijn verzameld uit distributielijsten.

Gebruikers of derden die betrokken zijn bij de ontvangst van ongevraagde berichten aan een aantal personen kunnen de Aanbieder hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar het volgende adres.

Wijziging en beëindiging van diensten

De levering van de Portal-dienst en de andere diensten is in principe voor onbepaalde tijd. De Provider behoudt zich echter het recht voor om de levering van zijn diensten te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, geheel of gedeeltelijk, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruikers van het Portaal. De aanbieder kan ook de gebruiksvoorwaarden van de website te allen tijde wijzigen. Voor zover mogelijk zal Opdrachtnemer de beëindiging of opschorting van de levering van de Portal-dienst en andere Diensten vooraf aankondigen.

Toepasselijke wetgeving

De partijen onderwerpen zich, naar keuze, voor de oplossing van de conflicten en met afstand van elke andere jurisdictie, aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de gebruiker. Ook kan de gebruiker, als entiteit die verbonden is aan CONFIANZA ONLINE en onder de voorwaarden van haar Code of Ethics, in geval van geschillen met betrekking tot rekrutering en online reclame, gegevensbescherming, kinderbescherming en toegankelijkheid, terecht bij het systeem van buitengerechtelijke geschillenbeslechting CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es)

Voor meer informatie

Telefoon: 931 158 455

E-mail: info(at)greenuso.es

Wij staan tot uw dienst

Abonneren op onze nieuwsbrieven