fbpx

Warunki świadczenia usług

UWAGA I WARUNKI UŻYTKOWANIA USŁUG
oraz Warunki Użytkowania (zwane dalej „Warunkami Użytkowania”) regulują korzystanie z usług następującego portalu „www.greenuso.es”, który Envalia Group SL (zwana dalej „Dostawcą”) z CIF B64423833 zarejestrowanym w Rejest
rze.
Mercantil de Barcelona Tomo 39513 Folio 93 Hoja B-348548 INSCRIPTION 1 z siedzibą w C/Anselm Clavé s/n P.I Matacàs Nave 31, CP 08980, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, HISZPANIA udostępnia użytkownikom (zwanym dalej „Użytkownikiem”)

Akceptacja warunków

Dostęp do lub korzystanie z tego portalu internetowego („Portal”) w jakiejkolwiek formie oznacza dla Użytkownika Portalu bezwarunkową akceptację każdego z postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, które Operator może ustanowić w dowolnym momencie o charakterze specyficznym, modyfikującym, zastępczym lub uzupełniającym w stosunku do niniejszego Regulaminu. W związku z tym Użytkownik jest odpowiedzialny za dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Użytkowania za każdym razem, gdy wchodzi na stronę internetową, ponieważ mogły one zostać zmienione.

Korzystanie z niektórych usług oferowanych Użytkownikom oznacza akceptację, bez zastrzeżeń, warunków (zwanych dalej „Warunkami szczególnymi”), które Usługodawca może ustanowić jako specyficzne, zastępcze i/lub uzupełniające w stosunku do niniejszych Warunków użytkowania.

Obiekt

Za pośrednictwem Portalu, Dostawca zapewnia Użytkownikom dostęp do różnych treści, usług i produktów (zwanych dalej „Usługami”) udostępnianych Użytkownikom przez Dostawcę lub przez zewnętrznych dostawców usług, treści i/lub produktów.

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie prezentacji, konfiguracji i lokalizacji Portalu, jak również zawartych w nim usług, treści i produktów.

Warunki dostępu i rejestracji użytkowników

Świadczenie Usług przez Usługodawcę jest bezpłatne i bezpłatne dla Użytkowników. Nie jest wymagana rejestracja i podanie danych osobowych ani użycie kluczy i haseł. Niezależnie od powyższego, niektóre części Portalu będą wymagały uprzedniej rejestracji, jak również niektóre z Usług świadczonych przez Dostawcę lub osoby trzecie za pośrednictwem Portalu będą podlegały opłacie w sposób określony w odpowiednich Warunkach Szczegółowych.

W przypadku, gdy w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę konieczne jest podanie przez niego danych osobowych w drodze rejestracji, Użytkownik zagwarantuje ich prawdziwość, dokładność i autentyczność. W tym celu Użytkownik będzie odpowiedzialny za stałą aktualizację wszystkich informacji przekazywanych Dostawcy Usług. Dostawca będzie przetwarzał takie dane w sposób określony w sekcji „Polityka prywatności”.

Osoby niepełnoletnie, aby móc korzystać z Usług Portalu, muszą najpierw uzyskać zgodę i/lub upoważnienie od swoich rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych, którzy będą odpowiedzialni za wszelkie działania wykonywane przez osoby niepełnoletnie pod ich opieką. Pełna odpowiedzialność za określenie konkretnych treści i usług, do których dostęp mają osoby niepełnoletnie, spoczywa na osobach dorosłych, które są za nie odpowiedzialne. Ponieważ Internet umożliwia dostęp do treści, które mogą nie być odpowiednie dla nieletnich, Użytkownicy są informowani o istnieniu mechanizmów, w szczególności komputerowych programów filtrujących i blokujących, które umożliwiają ograniczenie dostępnych treści i choć nie są niezawodne, są szczególnie przydatne do kontrolowania i ograniczania materiałów, do których nieletni mogą mieć dostęp.

Korzystanie z Portalu

Użytkownik zobowiązuje się do właściwego i zgodnego z prawem korzystania z Portalu i jego Usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w każdym czasie, Warunkami Użytkowania, Warunkami Szczególnymi, ogólnie przyjętą moralnością oraz dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym.

Użytkownik wstrzyma się od głosu:

 1. Używanie Portalu i/lub jego zawartości w celach lub ze skutkami nielegalnymi, zabronionymi w niniejszych warunkach użytkowania, szkodliwymi dla praw i interesów osób trzecich lub takimi, które w jakikolwiek sposób mogą uszkodzić, uczynić bezużytecznym, przeciążyć, pogorszyć lub uniemożliwić normalne korzystanie z usług, sprzętu komputerowego lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju treści przechowywanych na jakimkolwiek komputerze.
 2. Dostęp lub próba uzyskania dostępu do zasobów lub zastrzeżonych obszarów Portalu, bez spełnienia warunków wymaganych dla takiego dostępu.
 3. Powodować uszkodzenia fizycznych lub logicznych systemów Portalu, jego dostawców lub osób trzecich.
 4. Wprowadzanie lub rozprzestrzenianie wirusów komputerowych lub jakichkolwiek innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą spowodować uszkodzenie systemów fizycznych lub logicznych Dostawcy, jego dostawców lub osób trzecich.
 5. Próba uzyskania dostępu, wykorzystania i/lub manipulacji danymi Dostawcy Usług, dostawców zewnętrznych i innych Użytkowników.
 6. Reprodukować lub kopiować, rozpowszechniać, udostępniać publicznie za pomocą dowolnej formy publicznego komunikowania, przekształcać lub modyfikować treści, chyba że posiadają Państwo zezwolenie posiadacza odpowiednich praw lub jest to prawnie dozwolone.
 7. Usuwanie, ukrywanie lub manipulowanie notami dotyczącymi praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz innymi danymi identyfikującymi prawa Dostawcy Usług lub osób trzecich włączonych do treści, a także technicznymi urządzeniami zabezpieczającymi lub wszelkimi mechanizmami informacyjnymi, które mogą być włączone do treści.
 8. Uzyskiwać i starać się pozyskać treści za pomocą środków lub procedur innych niż te, które w zależności od przypadku zostały udostępnione w tym celu lub które zostały wyraźnie wskazane na stronach internetowych, na których te treści się znajdują, lub ogólnie tych, które są zwykle używane w Internecie, ponieważ nie pociągają za sobą ryzyka uszkodzenia lub wyłączenia Portalu i/lub treści.
 9. W szczególności, a także jako wskazówkę, a nie wyczerpującą listę, Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, nie rozpowszechniać ani nie udostępniać osobom trzecim informacji, danych, treści, komunikatów, grafik, rysunków, plików dźwiękowych i/lub obrazkowych, zdjęć, nagrań, oprogramowania i ogólnie rzecz biorąc, żadnego rodzaju materiałów, które mogłyby zostać wykorzystane:

a) W jakikolwiek sposób, który jest sprzeczny z podstawowymi prawami i wolnościami publicznymi uznanymi w Konstytucji, traktatach międzynarodowych i innych aktach prawnych, nie uwzględnia ich lub narusza.

(b) nakłania, podżega lub wspiera działania przestępcze, oczerniające, oszczercze, niesławne lub z użyciem przemocy, lub ogólnie działania sprzeczne z prawem, ogólnie przyjętą moralnością i dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym.

(c) Indukuje, zachęca lub promuje działania, postawy lub myśli dyskryminujące ze względu na płeć, rasę, religię, przekonania, wiek lub stan.

(d) Włącza, udostępnia lub umożliwia dostęp do produktów, elementów, wiadomości i/lub usług, które są przestępcze, agresywne, obraźliwe, szkodliwe, poniżające lub ogólnie sprzeczne z prawem, ogólnie przyjętą moralnością i dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym.

e) wywołać lub może wywołać niedopuszczalny stan lęku lub strachu.

f) nakłania lub zachęca do stosowania niebezpiecznych, ryzykownych lub szkodliwych dla zdrowia i równowagi psychicznej praktyk.

Własność przemysłowa i intelektualna

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie prawa własności przemysłowej i intelektualnej do treści i/lub wszelkich innych elementów umieszczonych na Portalu (w tym między innymi znaki towarowe, logo, nazwy handlowe, teksty, obrazy, grafiki, projekty, dźwięki, bazy danych, oprogramowanie, schematy blokowe, prezentacje, audio i wideo), są wyłączną własnością Dostawcy i/lub osób trzecich, które mają wyłączne prawo do korzystania z nich w ramach działalności gospodarczej. W żadnym wypadku dostęp do strony internetowej nie oznacza zrzeczenia się, przeniesienia, licencji lub całkowitej lub częściowej cesji takich praw, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Niniejsze warunki korzystania z Portalu nie przyznają Użytkownikom żadnych innych praw do użytkowania, zmiany, wykorzystywania, powielania, rozpowszechniania lub publicznego udostępniania Portalu i/lub jego zawartości poza tymi, które zostały w nim wyraźnie określone. Każde inne wykorzystanie lub eksploatacja jakiegokolwiek prawa będzie wymagała uprzedniego i wyraźnego upoważnienia udzielonego specjalnie w tym celu przez Dostawcę Usług, właściciela przedmiotowych praw będącego osobą trzecią. W przypadku, gdy Użytkownik lub osoba trzecia uzna, że jakakolwiek zawartość Strony, której właścicielem jest Dostawca, narusza jego prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, musi wysłać wiadomość na adres e-mail (info(at)monouso.es), zawierającą następujące informacje:

1.- Nazwisko i imię (imiona), adres pocztowy i adres poczty elektronicznej strony poszkodowanej lub, jeżeli ma to zastosowanie, osoby upoważnionej do działania w jej imieniu, ze wskazaniem tytułu, na mocy którego posiada ona oświadczenie (dalej zwanej „skarżącą”).

2.-oświadczenie powoda, w którym twierdzi on, że jest właścicielem rzekomo naruszonych praw, w tym jego podpis, fizyczny lub cyfrowy.

3.- Dokładny opis treści chronionych przez rzekomo naruszone prawa własności intelektualnej, jak również ich dokładna lokalizacja w obrębie Portalu.

4.- Wyraźne oświadczenie powoda, że korzystanie z treści zostało dokonane bez zgody właściciela rzekomo naruszonych praw.

Prawa autorskie

Treść, teksty, fotografie, projekty, logotypy, obrazy, dźwięki, filmy wideo, animacje, nagrania, programy komputerowe, kody źródłowe i ogólnie każda twórczość intelektualna istniejąca na tej stronie, jak również sama strona jako całość, jako multimedialne dzieło artystyczne, są chronione prawem autorskim na mocy przepisów o własności intelektualnej.

Użytek osobisty

Usługodawca upoważnia Użytkowników do korzystania, przeglądania, drukowania, pobierania i przechowywania treści i/lub elementów umieszczonych na Portalu wyłącznie do użytku osobistego, prywatnego i nienastawionego na zysk; pod warunkiem, że we wszystkich przypadkach zostanie wskazane pochodzenie i/lub autor oraz że, w stosownych przypadkach, pojawi się symbol praw autorskich i/lub notatki dotyczące własności przemysłowej ich właścicieli. Wykorzystywanie takich elementów, ich powielanie, przekazywanie i/lub rozpowszechnianie w celach komercyjnych lub lukratywnych, jak również ich modyfikacja, zmiana lub dekompilacja, jest surowo zabronione. Do wszelkich innych zastosowań niż wyraźnie dozwolone, konieczne będzie uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody właściciela danych praw.

Rezerwacja akcji

Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania wyżej wymienionych praw i unikania wszelkich działań, które mogłyby im zaszkodzić, a w każdym przypadku Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich środków lub podjęcia wszelkich działań prawnych w obronie swoich praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Linki

Portal udostępnia Użytkownikom techniczne urządzenia linkujące, które umożliwiają Użytkownikom dostęp do stron i/lub witryn należących do i/lub zarządzanych przez osoby trzecie.

Dostawca nie weryfikuje treści tych stron w momencie umieszczania na nich linku i czyni to w dobrej wierze, że treści te są zgodne z obowiązującym prawem. Jednakże w żadnym wypadku Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, nie zatwierdza ani nie wprowadza własnych produktów, usług, zawartości, informacji, danych, plików i wszelkiego rodzaju materiałów istniejących na tych stronach internetowych i nie kontroluje, nie zatwierdza ani nie wprowadza własnych modyfikacji tych materiałów.

Dostawca usług nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za szkody wszelkiego rodzaju, które mogą być spowodowane przez

a) Działanie, dostępność, dostępność lub ciągłość połączonych stron.

b) utrzymanie informacji, treści i usług istniejących na stronach, do których prowadzą linki.

c) Dostarczanie lub przekazywanie informacji, treści i usług istniejących na stronach, do których prowadzą linki.

d) jakość, zgodność z prawem, rzetelność i użyteczność informacji, treści i usług istniejących na stronach, do których prowadzą linki, na tych samych warunkach i w tym samym zakresie, co treści i usługi udostępniane przez osoby trzecie za pośrednictwem portalu.

W przypadku, gdy Dostawca uzna to za stosowne lub zostanie do tego zobowiązany na mocy nakazu sądowego lub administracyjnego, Usługodawca usunie linki do tych stron internetowych, które naruszają obowiązujące przepisy i/lub naruszają prawa osób trzecich.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

Dostawca nie gwarantuje dostępności i ciągłości działania Portalu ani innych stron internetowych, do których umieścił link.

Dostawca nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z

 1. Brak dostępności lub dostępu do strony internetowej lub do innych stron internetowych, z którymi został utworzony odnośnik.
 2. Przerwa w funkcjonowaniu Portalu lub awaria komputera, awaria telefonu, rozłączenie, opóźnienie lub blokada spowodowana brakami lub przeciążeniem linii telefonicznych, systemu internetowego lub innych systemów elektronicznych powstałych w trakcie jego działania.
 3. Brak dopasowania Portalu do konkretnych potrzeb Użytkowników.
 4. Inne szkody, które mogą być spowodowane przez osoby trzecie w wyniku nieautoryzowanego wtargnięcia poza kontrolą Usługodawcy.

Prywatność i bezpieczeństwo w korzystaniu z Portalu i Usług

Dostawca nie gwarantuje braku wirusów lub innych elementów w Portalu wprowadzonych przez osoby trzecie niezwiązane z Dostawcą, które mogłyby spowodować zmiany w systemach fizycznych lub logicznych Użytkowników lub w dokumentach i plikach elektronicznych przechowywanych w ich systemach.

Dostawca stosuje różne środki ochrony w celu ochrony Portalu i jego zawartości przed atakami komputerowymi osób trzecich. Dostawca nie gwarantuje jednak, że nieuprawnione osoby trzecie nie będą miały dostępu do rodzaju korzystania z Portalu przez Użytkownika ani do warunków, cech i okoliczności, w jakich takie korzystanie jest dokonywane. W związku z tym Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z takiego nieuprawnionego dostępu.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności za korzystanie z Portalu, usług i treści przez Użytkowników

Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników i/lub osoby trzecie z Witryny lub jej zawartości, ani za szkody, które mogą wyniknąć z takiego korzystania.

Usługodawca wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody wszelkiego rodzaju, które mogą być spowodowane korzystaniem z usług i treści przez Użytkowników lub które mogą wynikać z braku prawdziwości, wyczerpującej ważności i/lub autentyczności informacji, które Użytkownicy przekazują na swój temat, a w szczególności, choć nie wyłącznie, za szkody wszelkiego rodzaju, które mogą być spowodowane podszyciem się pod osobę trzecią przez Użytkownika w jakiejkolwiek formie komunikacji prowadzonej za pośrednictwem Portalu.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności za treść

Dostawca usług w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z

 1. Szkody wszelkiego rodzaju, które mogą wynikać z braku legalności, rzetelności, przydatności, prawdziwości, dokładności, kompletności i aktualności treści.
 2. Nieadekwatność do jakiegokolwiek celu i rozczarowanie oczekiwaniami wygenerowanymi przez treści.

Zwrot zamówień w wykonaniu prawa do odstąpienia od zakupu

Wszystkie produkty zakupione pod adresem „www.monouso.es” mogą zostać zwrócone i zwrócone, pod warunkiem, że klient poinformuje o zamiarze zwrotu produktu(ów) w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od daty dostawy oraz że spełnione zostaną pozostałe warunki określone w niniejszym punkcie.

Komunikacja musi zostać przeprowadzona za pomocą faksu (+34 936850908) lub poczty elektronicznej (info(at)monouso.es)

MonoUso.es będzie przyjmować tylko zwroty spełniające poniższe wymagania:

 1. Produkt musi być w tym samym stanie, w jakim został dostarczony, i musi zachować swoje oryginalne opakowanie i etykietę.
 2. Przesyłka musi być wykonana przy użyciu tego samego ochronnego pudełka lub opakowania, które zostało otrzymane w celu ochrony produktu, lub w przypadku jego braku w podobnym formacie, który gwarantuje powrót do sklepów MonoUso.es w idealnym stanie.
 3. Kopia dowodu dostawy lub faktury musi być dołączona wewnątrz opakowania, w którym zaznaczono również zwracane produkty i powód zwrotu.

Po zbadaniu przedmiotu w naszym magazynie, poinformujemy Państwa, czy przysługuje Państwu zwrot kwot zapłaconych za zakupiony przedmiot(y). Zwrotowi podlega wyłącznie kwota pozycji, NIGDY nie podlegają koszty zwrotu (obecnie 3%) ani koszty wysyłki, które obecnie wynoszą 10,5 ? za paczkę lub pudełko.

Aby ułatwić naszym klientom proces zwrotu i móc go prawidłowo śledzić, MonoUso.es oferuje wyłącznie swoim klientom możliwość skorzystania z łatwej procedury zwrotu. Aby z niego skorzystać, klient musi odpowiednio poinformować MonoUso.es za pośrednictwem kanałów ustanowionych w tej sekcji. Koszt tej usługi jest bezpłatny pod warunkiem, że przyczyna leży po stronie MonoUso.es, jak ustalono w naszej gwarancji zwrotu. Jeśli powód jest inny (produkty zostały podane poprawnie, ale nie są do Twoich upodobań), MonoUso.es zwróci kwotę elementu / elementów, NIGDY koszt zwrotu (obecnie 3%) lub koszty wysyłki, które są obecnie 10,5 euro za paczkę lub pudełko.

Zwrot produktu(ów) nastąpi najszybciej jak to możliwe, zawsze w ciągu 30 dni od daty powiadomienia nas o zamiarze odstąpienia od umowy. Zwrot zostanie dokonany na tej samej karcie kredytowej, która została użyta do zapłaty za zakup, w przypadku zakupu kartą lub przelewem bankowym, gdzie posiadaczem karty jest osoba, która złożyła zamówienie za pobraniem, dane te muszą być przesłane przez klienta pocztą elektroniczną. Przejmują Państwo koszt i ryzyko zwrotu produktów do nas, jak wskazano powyżej.

Postanowienie to nie ma zastosowania do artykułów niestandardowych (produkcja artykułów z logo klienta, produkcja na zamówienie,…), do produktów z serii Wagi i wagi, do produktów specjalnie zamówionych, które znajdują się poza naszym katalogiem lub do wszystkich tych produktów, które nie są w tym samym stanie, w jakim zostały otrzymane lub były używane poza samym otwarciem produktu.

Gwarancja zwrotu

Naszym celem jest osiągnięcie maksymalnej satysfakcji klienta. Jeśli po otrzymaniu zamówienia nie jesteś w pełni usatysfakcjonowany, masz 14 dni roboczych od daty jego otrzymania, aby zwrócić nam je nieużywane i wymienić na inny produkt.

Koszty zbiórki i ponownej wysyłki będą obciążały Monouso tylko w następujących sytuacjach:

Produkt musi być w idealnym stanie, nieużywany i w oryginalnym opakowaniu
Produkt nie jest tym, który został zamówiony lub ma jakąś wadę.
Produkt dotknięty jest wadą podczas transportu i został odnotowany na dowodzie dostawy.
Aby zwrócić zamówienie do Monouso, musisz wysłać do nas e-mail na adres info(at)monouso.es przed zwrotem zamówienia. Wyślemy Ci numer autoryzacji i numer telefonu przewoźnika, aby odebrać zwrot.

Nie będziemy w stanie pokryć kosztów wynikających z faktu, że nie skontaktowano się z nami wcześniej w celu realizacji zwrotu i zwrotu zamówienia bez numeru autoryzacji.

Musisz odesłać produkt do nas na adres wskazany na fakturze, podając nam następujące dane:

Numer zamówieniaTwój
adres e-mailPrzyczyna
zwrotuAby ułatwić


naszym klientom proces zwrotu i móc go prawidłowo śledzić, MonoUso.es oferuje wyłącznie swoim klientom możliwość skorzystania z łatwej procedury zwrotu. Aby z niego skorzystać, klient musi poinformować MonoUso.es za pośrednictwem kanałów ustanowionych w tej sekcji. Koszt tej usługi jest bezpłatny pod warunkiem, że przyczyna leży po stronie MonoUso.es, jak ustalono. Jeśli powód jest inny (produkty zostały podane poprawnie, ale nie są do gustu), MonoUso.es zwróci kwotę artykułu / s, NIGDY koszt zwrotu (obecnie 3% z minimum 2,99 euro) lub wysyłki, która jest obecnie 10,5 euro za paczkę lub pudełko.

Po otrzymaniu produktu w naszym magazynie i sprawdzeniu, że spełnia on warunki opisane powyżej, przystąpimy do dokonania przelewu na wskazane przez Państwa konto lub do wymiany tego samego zamówienia.

Produkt musi być w tym samym stanie, w jakim został dostarczony, i musi zachowywać swoje oryginalne opakowanie i etykietę.

Zwracana będzie WYŁĄCZNIE kwota za artykuł(y), NIGDY nie będzie zwracana kwota kosztów zwrotu (obecnie 3% przy minimum 2,99 ?) lub kosztów wysyłki, które obecnie wynoszą 10,5 ? za paczkę lub pudełko.

Postanowienie to nie ma zastosowania do artykułów niestandardowych (produkcja artykułów z logo klienta, produkcja na zamówienie,…), do produktów specjalnie zamówionych, które znajdują się poza naszym katalogiem lub do wszystkich tych produktów, które nie są w takim samym stanie jak w momencie otrzymania lub były używane poza samym otwarciem produktu.

Gwarancja na zakupione produkty

Zgodnie z Królewskim Dekretem Ustawodawczym 1/2020 z 16 listopada, który zatwierdził poprawiony tekst Ogólnej Ustawy o Ochronie Konsumentów i Użytkowników, oferowana gwarancja kontraktowa jest taka, jak określona przez dostawcę lub jego producenta i MonoUso jest odpowiedzialne za wszelkie niezgodności, które mogą pojawić się w ciągu dwóch lat od dostawy.

W przypadku braku zgodności należy poinformować nas w ciągu dwóch miesięcy od momentu powzięcia o tym fakcie, wysyłając e-mail na adres info(at)monouso.es, podając swoje dane, numer faktury i wykrytą anomalię. W przypadku wystąpienia wady produkcyjnej, MonoUso.es zajmie się kosztami zwrotu

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z przepisami ustawy organicznej 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych (LOPD) i dekretu królewskiego 1720/2020, informujemy, że wszystkie dane osobowe, które Państwo podają, zostaną włączone do zautomatyzowanej bazy danych osobowych stworzonej i prowadzonej na odpowiedzialność ENVALIA GROUP w celu ułatwienia zarządzania stosunkiem umownym. Klienci mogą w każdej chwili skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu (A.R.C.O), zwracając się o to na piśmie, podając datę, oryginalny podpis i wraz z dowolną kopią dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport,…), który potwierdza ich tożsamość do ENVALIA GROUP Reference Dane osobowe C/Anselmo Clavé P.I Matacàs Nave 31, 08980, Sant Feliu de Llobregat, BARCELONA lub pocztą elektroniczną na adres lopd@envalia.es na tych samych warunkach.

GRUPA ENVALIA zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku zachowania tajemnicy w odniesieniu do danych osobowych oraz obowiązku ich przechowywania nawet po zakończeniu stosunku umownego, gwarantując wymagane prawem prawne i technologiczne środki bezpieczeństwa.

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od ENVALIA GROUP reklam swoich usług lub produktów lub reklam osób trzecich. Jeśli klient nie chce otrzymywać informacji reklamowych, może skorzystać z prawa do sprzeciwu, o którym mowa w paragrafie 1.

Nasza strona korzysta z plików cookie i plików, które pozwalają nam na poznanie aktywności prowadzonej przez użytkowników. Narzędziem służącym do śledzenia i analizowania wizyt otrzymywanych przez Portal jest Google Analytics.

Pliki cookie, które mogą być używane na stronach portalu, są powiązane z przeglądarką komputera i nie podają tożsamości Użytkownika (Użytkownika Anonimowego).

Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z przetwarzania danych lub informacji poprzez odrzucenie stosowania plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia. Aby skonfigurować komputer w taki sposób, aby odbierał pliki cookie i uniemożliwiał ich instalację na dysku twardym, należy zapoznać się z instrukcjami przeglądarki. Korzystając z Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie informacji o Użytkowniku przez Google w sposób i we wskazanym celu.

Zakaz dostarczania niezamówionych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej

Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować takich działań:

 1. Gromadzenie danych od Użytkowników w celach reklamowych oraz wysyłanie wszelkiego rodzaju reklam i komunikatów w celach sprzedażowych lub innych o charakterze komercyjnym bez ich uprzedniej prośby lub zgody.
 2. Wysyłaj wszelkie inne wiadomości, o które wcześniej nie proszono lub na które nie wyrażono zgody, do wielu osób.
 3. Wysyłanie łańcuchów niezamówionych lub wcześniej zaakceptowanych wiadomości elektronicznych.
 4. Korzystaj z list dystrybucyjnych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Usług.
 5. Udostępniać osobom trzecim, w dowolnym celu, dane zebrane z list dystrybucyjnych.

Użytkownicy lub osoby trzecie, których dotyczy otrzymywanie niezamówionych wiadomości adresowanych do szeregu osób, mogą powiadomić Dostawcę Usług poprzez wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres.

Modyfikacja i zakończenie świadczenia usług

Świadczenie usługi Portalu i pozostałych Usług jest co do zasady udzielane na czas nieokreślony. Operator zastrzega sobie jednak prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług, w całości lub w części, w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników Portalu. Dostawca może również w każdej chwili zmodyfikować warunki korzystania z Witryny. W zakresie, w jakim jest to możliwe, Dostawca powiadomi z wyprzedzeniem o zakończeniu lub zawieszeniu świadczenia usługi Portalu i innych Usług.

Obowiązujące ustawodawstwo

Strony poddają się, według własnego wyboru, w celu rozwiązania konfliktów i z rezygnacją z jakiejkolwiek innej jurysdykcji, sądom i trybunałom miejsca zamieszkania użytkownika. Ponadto, jako podmiot związany z CONFIANZA ONLINE i zgodnie z jej Kodeksem Etycznym, w przypadku sporów związanych z rekrutacją i reklamą online, ochroną danych, ochroną dzieci i dostępnością, użytkownik może przejść do systemu pozasądowego rozwiązywania sporów CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es)

Aby uzyskać więcej informacji

Telefon: 931 158 455

E-mail: info(at)greenuso.es

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Zapisz się do naszych Newsletters